Kapitał ludzki
Vulcan
Unia Europejska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl
ECDL Mazowiecki
Konto
Inne szkolenia
Regulamin uczestnictwa

w projekcie pt. „ECDL – nowa ścieżka rozwoju kapitału ludzkiego w województwie mazowieckim”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1.„Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie „8.1.1.„Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”.

§ 1 Słowniczek

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. projekcie – należy przez to rozumieć projekt pt. „ECDL – nowa ścieżka rozwoju kapitału ludzkiego w województwie mazowieckim” realizowany w ramach umowy nr UDA-POKL.08.01.01-14-937/09-00 zawartej pomiędzy VULCAN sp. z o.o., a Województwem Mazowieckim w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, w ramach którego 200 pracowników oświaty z terenu woj. mazowieckiego weźmie udział w szkoleniach z zakresu zastosowań mikrokomputerów i technologii informatycznej, przygotowujących do egzaminów umożliwiających uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności komputerowych/European Computer Driving Licence (ECDL).
 2. stronie internetowej projektu – należy przez to rozumieć stronę WWW zawierającą opis projektu wraz z aktualnymi informacjami nt. realizowanych szkoleń, umieszczoną pod adresem www.ecdlmazowiecki.vulcan.edu.pl,
 3. biurze projektu – należy przez to rozumieć biuro projektu zlokalizowane w siedzibie beneficjenta VULCAN sp. z o.o., ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław, tel. 071345 04 59, faks 071375 15 01,
 4. punkcie informacyjnym projektu – należy przez to rozumieć punkt informacyjny, zlokalizowany w Oddziale VULCAN sp. z o.o., ul. Michała Kajki 74, 04-621 Warszawa Anin, tel. 022617 80 32, faks 022740 44 26,
 5. regulaminie – należy przez to rozumieć regulamin szkoleń w ramach projektu pt. „ECDL – nowa ścieżka rozwoju kapitału ludzkiego w województwie mazowieckim” w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1.„Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie „8.1.1.„Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”,
 6. organizatorze – należy przez to rozumieć beneficjenta, czyli VULCAN sp. z. o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 6, 51-116 Wrocław,
 7. rejestracji – należy przez to rozumieć proces rejestracji w internetowej bazie szkoleń firmy VULCAN,
 8. zgłoszeniu na szkolenia, formularzu zgłoszenia na szkolenia – należy przez to rozumieć zgłoszenie na szkolenia dokonane poprzez formularz udostępniony zalogowanym użytkownikom internetowej bazy szkoleń lub formularz pobrany ze strony internetowej projektu i przesłany faksem, pocztą lub e-mailem do biura projektu lub do punktu informacyjnego projektu,
 9. osobie zakwalifikowanej, zakwalifikowaniu – należy przez to rozumieć osobę, która dokonała zgłoszenia na szkolenia poprzez formularz udostępniony w internetowej bazie szkoleń lub formularz pobrany ze strony internetowej projektu i przesłany faksem, pocztą lub e-mailem do biura projektu, i której zgłoszenie zostało ocenione przez organizatora jako spełniające warunki udziału określone w § 2 regulaminu. Osoba zakwalifikowana otrzyma od organizatora powiadomienie o zakwalifikowaniu i zostanie poproszona o dokonanie kolejnych czynności niezbędnych do zakończenia procesu rekrutacji, o których mowa w § 3 regulaminu,
 10. uczestniku projektu – należy przez to rozumieć osobę bezpośrednio korzystającą z udzielanego wsparcia w ramach projektu, czyli osobę uczestniczącą w szkoleniach i przystępującą do egzaminów umożliwiających uzyskanie certyfikatu ECDL. Procedurę uzyskania statusu uczestnika projektu precyzuje § 3, w szczególności punkty 7-9.

  § 2 Uczestnicy projektu

  1. Uczestnikami szkoleń realizowanych w ramach projektu mogą zostać osoby, które łącznie spełnią następujące warunki:
  1. są zatrudnione (w rozumieniu zgodnym z kodeksem pracy) w sektorze oświaty, tj. np. w instytucjach administracji samorządowej (np. wydział/dział/samodzielne stanowisko oświaty/edukacji w urzędzie miasta/gminy), jej jednostkach organizacyjnych (np. jednostka powołana do zarządzania oświatą na terenie JST lub placówka oświatowa) na terenie województwa mazowieckiego,
  2. w dniu przystąpienia do projektu ukończyły 45 lat i nie przekroczyły wieku 65 lat,
  3. legitymują się co najmniej średnim wykształceniem,
  4. z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie ICT w ramach szkoleń proponowanych w ramach projektu i uzyskać certyfikat ECDL .

  § 3 Proces rekrutacji

  1. Zgłoszenia na szkolenia można dokonać:
  1. on-line – najpierw rejestrując się w internetowej bazie szkoleń firmy VULCAN, a następnie, po uzyskaniu danych do logowania, wypełniając formularz zgłoszenia udostępniony zalogowanym użytkownikom bazy,
  2. drogą tradycyjną – poprzez formularz zgłoszenia uczestnictwa wydrukowany ze strony internetowej projektu, wypełniony, podpisany i przesłany faksem, pocztą tradycyjną lub dostarczony osobiście do biura projektu (VULCAN sp. z o.o., ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław z dopiskiem „ECDL – nowa ścieżka rozwoju kapitału ludzkiego w woj. mazowieckim”, nr faksu 071375 15 01) lub do punktu informacyjnego (VULCAN sp. z o.o. Oddział Warszawa, ul. Michała Kajki 74, 04-621 Warszawa Anin, z dopiskiem „ECDL – nowa ścieżka rozwoju kapitału ludzkiego w woj. mazowieckim”, nr faksu 022740 44 26)
  3. e-mailem (zeskanowany dokument w załączniku) na adres: ecdlmazowiecki@vulcan.edu.pl.
  1. W szkoleniach w ramach projektu weźmie udział 277 osób (27 grup po około 11 osób każda), w tym min. 194 kobiety, spełniających warunki udziału określone w § 2.
  2. Zgłoszenia ponad określone wyżej limity będą kierowane na listę rezerwową.
  3. Decyzję o zakwalifikowaniu na szkolenia podejmuje organizator, biorąc pod uwagę:
  1. poprawność danych wpisanych do formularza zgłoszenia uczestnictwa w projekcie,
  2. spełnienie warunków udziału określonych w § 2 regulaminu,
  3. limit miejsc na szkolenia, z uwzględnieniem założeń dotyczących liczby kobiet i mężczyzn uczestniczących w projekcie.
  1. Informacja o zakwalifikowaniu na szkolenia wraz z podaniem proponowanego terminu i miejsca szkoleń, ustalonych na podstawie kolejności zgłoszeń oraz miejsc zatrudnienia zgłaszających się, zostanie przekazana osobie zakwalifikowanej przez organizatora drogą telefoniczną lub poprzez e-mail.
  2. Osoba zakwalifikowana, po otrzymaniu informacji o tym od organizatora, powinna pobrać ze strony internetowej projektu i wypełnić:
  1. „Deklarację uczestnictwa w projekcie” (wymagany czytelny podpis osoby zakwalifikowanej),
  2. „Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych” (wymagany czytelny podpis osoby zakwalifikowanej),
  3. „Zaświadczenie o zatrudnieniu” (wymagany czytelny podpis osoby uprawnionej po stronie pracodawcy oraz pieczęć pracodawcy).

  Oryginały dokumentów, wystawionych na dzień rozpoczęcia udziału uczestnika w projekcie, tj. na dzień rozpoczęcia szkolenia, należy przekazać niezwłocznie (najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia) do biura projektu lub do punktu informacyjnego.

  1. Status uczestnika projektu jest przyznawany na podstawie: 
  1. spełnienia przez uczestnika warunków udziału w projekcie określonych w § 2 regulaminu,
  2. akceptacji przez uczestnika terminu i miejsca szkolenia proponowanych przez organizatora,
  3. dostarczenia najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia dokumentów określonych w § 3 pkt. 7 regulaminu .
  1. Zgłoszony do udziału w projekcie ma prawo do rezygnacji z tego udziału przed otrzymaniem statusu uczestnika w projekcie określonym w ust. 7. Powinien on zawiadomić organizatora o rezygnacji w formie pisemnej (e-mailem albo faksem). W tej sytuacji na jego miejsce zostaje zakwalifikowana pierwsza osoba z listy rezerwowej.
  2. W uzasadnionych przypadkach losowych (np. choroba udokumentowana zaświadczeniem lekarskim) uczestnik ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu po jego rozpoczęciu. Powinien wówczas złożyć w siedzibie organizatora szkoleń oryginał pisemnego oświadczenia o rezygnacji wraz z załącznikami uzasadniającymi powód rezygnacji.

  § 4 Struktura szkoleń

  1. Każda edycja szkoleniowa trwa 127 h tematycznych i obejmuje siedem szkoleń z siedmiu grup tematycznych wskazanych w ust. 1.
  2. Każdy uczestnik musi obowiązkowo wziąć udział we wszystkich siedmiu grupach tematycznych i podejść do wszystkich siedmiu egzaminów.
  3. Egzaminy dla każdej grupy tematycznej będą przeprowadzone przez certyfikowanych egzaminatorów ECDL, w terminie ustalonym z uczestnikami szkolenia w porozumieniu z biurem projektu.
  4. Uczestnicy, którzy zaliczą egzamin z poszczególnych obszarów tematycznych otrzymają Europejską Kartę Umiejętności Komputerowych. Będzie ona wymieniona na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych po zdaniu wszystkich 7 egzaminów
  5. Szkolenia odbywać się będą poza godzinami pracy, tj. popołudniami lub/i w weekendy, w okresie od stycznia 2011 do marca 2013 r.
  6. Szczegółowe terminy i konkretne miejsca szkoleń określi organizator w trybie określonym w § 3 punkt 4 - 6 regulaminu.

  § 5 Obowiązki i prawa uczestnika projektu

  1. Udział w szkoleniach, przystąpienie do egzaminów oraz wydanie certyfikatu ECDL są bezpłatne. Każdy uczestnik otrzyma również bezpłatne materiały szkoleniowe i promocyjne, a także możliwość skorzystania z poczęstunku.
  2. Udział w zajęciach przewidzianych w ramach szkolenia jest obowiązkowy. Uczestnik podpisuje listę obecności.
  3. Uczestnik może wykorzystać jedną nieobecność podczas szkolenia.
  4. Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia ankiet oraz pozostałych dokumentów wskazanych przez organizatora lub trenera prowadzącego.
  5. Uczestnik jest zobowiązany do przekazania organizatorowi swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, szkolenia, monitoringu i ewaluacji projektu, a także w zakresie niezbędnym do wywiązania się przez organizatora z obowiązków sprawozdawczych wobec Instytucji Zarządzającej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i zbieranych do podsystemu monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego.
  6. Uczestnik przekaże dane, o których mowa w § 5 pkt 7. w następujących etapach:
  1. wypełniając i wysyłając formularz rejestracji do internetowej bazy szkoleń,
  2. wypełniając i wysyłając „Formularz zgłoszenia uczestnictwa w projekcie” na szkolenia (on-line lub drogą tradycyjną),
  3. wypełniając i wysyłając na adres organizatora dokumenty wymagane po zakwalifikowaniu zgłoszenia, tj. „Deklarację uczestnictwa w projekcie”, „Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych” oraz „Zaświadczenie o zatrudnieniu”,
  4. ewentualnie uczestnicząc w dodatkowym badaniu, przeprowadzanym po zakończeniu projektu.
  1. Uczestnik ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych przekazanych organizatorowi szkoleń, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.

  § 6 Przepisy końcowe

  1. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzje podejmuje organizator.
  2. Regulamin obowiązuje od 31 grudnia 2010 r.
  3. Ostatnia aktualizacja: 19 października 2012 r.


  DATA AKTUALIZACJI: 2012-11-26
  Pozostałe informacje
  » Regulamin uczestnictwa
  » Szczegóły procesu rekrutacji
  » Dokumenty do pobrania
  » Terminy i miejsca szkoleń
  box
  Biuro projektu
  ul. Wołowska 6,
  51-116 Wrocław
  tel. 071-345-04-59, faks 071-375-15-01
  www.ecdlmazowiecki.vulcan.edu.pl
  e-mail: ecdlmazowiecki@vulcan.edu.pl
  Informacje
  © VULCAN sp. z o.o.
  aktualizacja: 2013-03-20
  » na górę   » strona główna   »Drukuj